Dialog wielokulturowy Białystok – Grodno, Michałowo -Wołkowysk

Celem projektu jest nawiązanie trwalej współpracy między kulturowej pomiędzy środowiskiem polskim i białoruskim. Budowaniu więzi i przyjacielskich kontaktów sprzyjać będzie wspólna wystawa, debata o wymiarze kulturowym, której uczestnikami będą przedstawiciele 4 miast: Białegostoku i Michałowa po stronie polskiej, oraz Grodna i Wołkowyska po stronie białoruskiej. Finałem przedsięwzięcia będzie międzynarodowa konferencja naukowa.

Białystok i Grodno (podobnie jak Michałowo i Wołkowysk) to miasta wyjątkowo splątane wspólną historią i przez cale stulecia zróżnicowane  kulturowo. Do 1939 roku w tych czterech miasta funkcjonowały świątynie  różnych wyznań: katolicke, prawosławne, żydowskie i protestanckie. Jeszcze większe zróżnicowe przebiegało w wymiarze narodowym: Polacy, Bialorusini, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, Rosjanie a nawet Litwini mieli swój wkład w tworzenie oblicza tych miast. Grodno historycznie starsze od Białegostoku, bogatsze w zabytki i dorobek kulturalny Grodno, a jednak w końcu wieku XIX wieku traciło na swoim znaczeniu. Niebywały rozwój gospodarczy Białegostoku sprawił, że i w mieście nad Białą potężniało środowisko inteligencji, przybywało nie tylko fabryk, ale także szkół, organizacji społecznych, czasopism. Przejawem rosnącej pozycji Białegostoku było – po 1919 r. - usytuowanie właśnie tu stolicy nowego województwa białostockiego. Dziś oba miasta rozdzieliła nowa granica: miasta te leżą w różnych państwach a nadto odgrodziła je nowa bariera: Białystok znajduje się na kresach Unii Europejskiej, Grodno znalazło się poza tą strukturą.  Ale wspólna historia, sąsiedztwo, wielopokoleniowy dorobek ich mieszkańców zobowiązuje do tworzenia partnerskich więzi i wymiany doświadczeń, a nie utrwalania stanu izolacji. Przedsięwzięcie „Białystok – Grodno” i w mniejszej skali „Michałowo – Wołkowysk” ma na celu przełamanie tej izolacji.  

Partnerzy projektu: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Burmistrz Miasta Michałowo, Stowarzyszenie Szukamy Polski (SSP) zrealizują wspólnie dwujęzyczną wystawę, panel dyskusyjny oraz konferencję o wymiarze popularno- naukowym.

PFDF Michałowo Niezbudka Biezabudka Kamczatka