KONKURS FOTOGRAFICZNY
2022-08-29

Konkurs trwa do 30 września 2022. Cenne nagrody! Można przesłać nieograniczoną liczbę zdjęć!

Zapraszamy do udziału!

Konkurs trwa do 30 września. W przypadku pytań prosimy o kontakt: pfdf.michalowo@gmail.com, przez Facebooka lub na nr telefonu 504 893 861.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Przydrożne krzyże, kapliczki i miejsca pamięci Gminy Michałowo"

  

1.       PRZEPISY OGÓLNE

 

1.       Organizatorem Konkursu fotograficznego „Przydrożne krzyże, kapliczki i miejsca  pamięci Gminy Michałowo" jest Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii „Niezbudka" / Fundacja Mała Ojczyzna w Michałowie.

2.       Tematem konkursu są miejsca kultu i miejsca upamiętniające ważne zdarzenia z punktu widzenia historii bądź pamięci małych społeczności lokalnych Gminy Michałowo.

3.       Konkurs adresowany jest do amatorów - dzieci i młodzieży od lat 12 i dorosłych od lat 18

4.       Konkurs trwa od 29 sierpnia do 30 września 2022 r.

5.       Zasady konkursu określa niniejszy regulaminem i powszechnie obowiązujące zasady prawa.

6.       Celem konkursu jest:

-   rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

-   upamiętnianie i propagowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Michałowo,

-   udokumentowanie historycznych miejsc kultu i miejsc pamięci Gminy Michałowo.

 

7.       Nadesłanie fotografii na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.

 

2.       SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

 

1.       Każdy uczestnik może nadesłać dowolną ilość fotografii związanych z tematem konkursu.

2.       Nadsyłane fotografie muszą być wykonane metodą cyfrową.

3.       Fotografie muszą być zapisane w formacie JPEG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2800 pixeli, w rozdzielczości 300 DPI. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej.

5.       Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

6.       Nie będą akceptowane prace: z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej; powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

7.       Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

8.       Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanych fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach konkursu.

9.       Fotografie na konkurs należy wysyłać najpóźniej do 30 września 2022 pocztą elektroniczną na adres pfdf.michalowo@gmail.com z dopiskiem „Konkurs fotograficzny 2022".

10.    Przesyłając fotografie należy podać:

1/    imię i nazwisko uczestnika,

2/    wiek uczestnika,

3/    email kontaktowy lub telefoniczny numer kontaktowy.

4/    datę wykonania zdjęcia

5/    miejsce wykonania (w miarę dokładna lokalizacja)

6/    informacja co jest na zdjęciu i jaką ma historię/znaczenie dla robiącego zdjęcie lub dla lokalnej społeczności

Wzory kart zgłoszenia w załącznikach.  

11.    Wraz z fotografiami należy przesłać podpisaną klauzulę o treści (Załącznik nr 1): "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu fotograficznego (Fundacja Mała Ojczyzna) w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich znanych polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

12.    W konkursie mogą brać udział jedynie te fotografie, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

13.    Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania fotografii nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

14.    Organizator nie zwraca fotografii biorących udział w konkursie, fotografii zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

 

3.       UCZESTNICY

 1.       Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2.       Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 3.1. (powyżej), w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez Uczestników. (Załącznik nr 2)

3.       W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, w tym członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin.

4.       Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

5.       Uczestnik konkursu (lub odpowiednio przedstawiciel ustawowy osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych) poprzez wysłanie zgłoszenia do konkursu (pracy konkursowej, fotografii) oświadcza, iż:

-               przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii konkursowych, które są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich;

-                 wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyraziły zgodę na ich publiczne udostępnienie oraz wykorzystywanie ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym regulaminem;

-               udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w przypadku, gdy zostanie on laureatem konkursu, w szczególności w prasie, TV, stronie internetowej i profilu Facebooka organizatora, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp. w celach informacyjnych i promocyjnych konkursu;

-              udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej przez Organizatora w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a.       utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

b.       wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

c.        wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

d.       wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

e.       publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych - elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

.        użyczanie i najem utworu oraz egzemplarzy, na których utwór został w całości lub w jego dowolnych fragmentach utrwalony, oraz wymianę nośników, na których utwór utrwalono;

g.       rozpowszechnianie utworu i jego fragmentów poprzez jego publiczne udostępniania, wykonania, wyświetlenia, wystawienia, odtwarzania, nadawania i reemitowania, oraz w sieciach telekomunikacyjnych;

h.       wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

-               wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na ww. polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

-                w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

 

4.       OCENA FOTOGRAFII

1.       Wszystkie fotografie nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury, które będzie powołane przez Organizatora.

2.       Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu zgłaszania fotografii do konkursu, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii. Jury wyłoni zwycięskie fotografie.

3.       Autorzy zwycięskich fotografii zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej lub telefoniczną.

4.       Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

 

5.       NAGRODY

1.       Zwycięskie zdjęcia zostaną wyeksponowane na tablicach w Parku Miejskim im. 4 czerwca 1989 r. w Michałowie lub na wystawie w Pracowni Niezbudka.

2.       Zwycięzcy konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody:

-  za 1 miejsce: 300 zł

-  za 2 miejsce: 200 zł

-  za 3 miejsce: 100 zł

3.       Ponadto przewiduje się nagrody rzeczowe: album „Michałowo w fotografii", album „Obraz którego nie ma: Zalew Siemianówka", gra Michałopol, gadżety: czapki, torby, zestaw do ładowania telefonu i inne do wyboru dla zwycięzców, a także dla osób, które nadeślą dużą liczbę zdjęć i dokładne/ciekawe opisy oraz informacje o fotografowanych obiektach.

4.       Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej do dnia 15 października 2022 r.

5.       Zwycięzca konkursu nie ma prawa do scedowania nagrody na inna osobę.

 

6.       Nagrody nie odebrane w ciągu 14 dni od powiadomienia o wygranej przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

 

7.       Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

 

6.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2.       Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.pracownia.michalowo.eu

3.       Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4.       W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5.       Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mała Ojczyzna z siedzibą w Michałowie, ul. Plac 11 Listopada 16, 16-050 Michałowo. Dane Uczestnika będą przetwarzane w celach konkursowych.

6.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2022 r.

 

PFDF Michałowo Niezbudka Biezabudka Kamczatka