MICHAŁOWO WCZORAJ I DZIŚ
2014-03-07

Ogłaszamy konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu fotograficznego „Michałowo Wczoraj a Dziś"

I. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii Michałowo

II. Cele konkursu:  

Konkurs fotograficzny „Michałowo Wczoraj a Dziś" jest związany z 5-leciem nadania praw miejskich. Na przestrzeni ostatnich lat Michałowo zmieniło się nie do poznania: nowy ratusz, nowoczesny basen, Pracownia Filmu, skatepark, nowe chodniki, odremontowane i ocieplone domy, nowoczesne supermarkety, długo można wymienić. To dobry temat dla fotografów: „Michałowo Wczoraj a Dziś".

Celem Konkursu jest zachęcenie uczestników do przejrzenia domowych archiwów fotograficznych, albumów rodzinnych, kronik, dokumentów, w których znajdują się zdjęcia przedstawiające Michałowo w przeszłości i zestawienie ich z fotografią tych samych obiektów wykonaną współcześnie. Warto również przyjrzeć się starym fotografiom z ludźmi na ulicy, w szkolnej klasie, pikniku i spróbować tamte zdjęcia zestawić z obrazem współczesnym.

* Oczekujemy zatem na fotografie, stanowiące kompozycję dwóch zdjęć i tworzące spójną całość lub zestawy 2 fotografii: archiwalnej (może być reprodukcja) i wykonanej współcześnie.

III. Konkurs jest otwarty dla fotografów amatorów z terenu całego kraju. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców.

IV. Temat konkursu: Prezentacja zmian zachodzących w gminie Michałowo.

V. Warunki uczestnictwa:

a)      Uczestnikami konkursu mogą zostać osoby, które dostarczą organizatorowi wypełnioną Kartę Zgłoszenia oraz pracę lub prace konkursowe w postaci zarówno cyfrowej (w oryginalnej wielkości), jak i odbitki na papierze fotograficznym w formacie 15x21 cm.

b)      Nadsyłając pracę Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada wszelkie prawa do dysponowania fotografią, jak również, że nadesłana fotografia nie narusza praw osób trzecich, w szczególności wszystkich osób widocznych na fotografii oraz, że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie fotografii w Konkursie, w tym na rozpowszechnianie prawa do ich wizerunku. W przypadku braku takiej zgody Uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia tych osób.

c)       Dopuszczalna jest obróbka zdjęć, jak również fotomontaż.

d)      Każdy uczestnik może wysłać do 3 zdjęć / 3 zestawów zdjęć. (patrz cele konkursu*)

e)      Technika fotografii dowolna: kolor, czarno-białe, sepia.

f)       Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie. Opis powinien zawierać:

VI. Termin

Prace, z dopiskiem Konkurs „Michałowo Wczoraj a Dziś", należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Fabryczna 33, w terminie od 15 marca 2014 r. do 20 maja 2014 r  

Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i otwarcie wystawy nastąpi dnia 7 czerwca 2014 w Michałowie podczas „Dni Michałowa"

VII. Wybór najlepszych prac

Wyboru dokona Jury wybrane przez organizatora. Jego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Prace konkursowe będą oceniane pod względem:

VIII. Nagrody: Organizator konkursu przyzna autorom prac nagrody :

Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy zgłoszą się do organizatora w dniu ogłoszenia wyników otrzymają upominki.

IX. Uwagi końcowe

1.       Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z udostępnieniem prac do ich bezterminowej prezentacji w Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii Michałowo.

2.       Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

3.       Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.), przez Organizatora konkursu, wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu, opublikowania wyników konkursu, oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.

4.       Zgłaszając i biorąc udział w Konkursie uczestnik przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu Konkursu.

Szczegółowe informacje oraz KARTA ZGŁOSZENIA na stronie internetowej GOK, Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii oraz na Facebooku GOK i PFDF.

Wszelkie dodatkowe informacje pod adresem pfdf.michalowo@gmail.com

 

PFDF Michałowo Niezbudka Biezabudka Kamczatka